นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว
(Privacy Policy)

บริษัท ยูสไมล์อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยจะดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ดังนี้

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ภายใต้วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือหรือตามที่กฎหมายกำหนด การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนการเก็บข้อมูลดังกล่าว หากมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บ

2. ข้อมูลที่เก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บเมื่อท่านใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ ติดต่อเพื่อขอข้อมูลประกันวินาศภัยหรือ ประกันภัยรถยนต์ รุ่นรถยนต์ ราคา หรือเอกสารการขอรับทำประกันภัยรถยนต์/บริการ/เสนอราคา หรือทางโทรศัพท์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-สกุลผู้ใช้บริการ ที่อยู่ ตำแหน่งงาน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล องค์กรต้นสังกัด เบอร์โทรและที่อยู่องค์กร เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รายละเอียดการชำระเงิน (ถ้ามี) บริษัทอาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูล หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น การติดต่อผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ต่าง ๆ โปรแกรมดังกล่าวอาจจะจัดเก็บข้อมูลชื่อและ email ของท่านเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูล เกี่ยวกับ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา ปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม จะอยู่ภายใต้ความยินยอมของท่านก่อนเท่านั้น (เว้นแต่บริษัทจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ สวัสดิการรักษาพยาบาล ของลูกจ้าง) บริษัทอาจเก็บข้อมูลอื่น ๆ อีกเท่าที่จำเป็น หากมีเป็นการทำโครงการสำรวจต่าง ๆ ทั้งนี้ การเก็บข้อมูลส่วนตัวทำเมื่อได้รับการยินยอมจากท่าน และท่านสามารถเลือกได้ว่าจะให้จัดเก็บข้อมูลใด

3. ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นในการให้บริการไว้ตามระยะเวลาขั้นต่ำที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดเอาไว้ ซึ่งในปัจจุบันคือระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปีภายหลังจากที่บริษัทสิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่านในฐานะลูกค้าของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว โดยจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

4. วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทและบริษัทในเครือ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการเท่านั้น จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลบริษัทและบริษัทในเครือจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการเท่านั้น จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ และหากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และบันทึกเพิ่มเติมไว้เป็นหลักฐาน รวมทั้งขอความยินยอมผ่านทางอีเมล

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
5.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
5.2 คำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ ในบริษัทและบริษัทในเครืออาจเปิดเผยชื่อและตำแหน่งของท่านให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประสานงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการให้กับท่านเพื่อประโยชน์ในการบริการและเพื่อปรับปรุงการบริการให้แก่ท่าน เว็บไซต์ของบริษัทอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ในเว็บไซต์เหล่านั้น

6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ทางบริษัทมีมาตรการในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ดังนี้
6.1 บริษัทป้องกันมิให้ข้อมูลสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต
6.2 บริษัทจำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้สำหรับพนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเท่านั้น โดยทำสัญญาในการรักษาความลับไว้กับบุคคลดังกล่าว
6.3 การเข้ารหัส บริษัทใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปอย่างปลอดภัย

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
ท่านมีสิทธิขอปรับปรุง ยกเลิกการจัดเก็บ หรือการใช้ข้อมูลได้ โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทจะดำเนินการภายใน 30 วัน โปรดติดต่อไปไปที่ [email protected] หรือ บริษัท ยูสไมล์อินชัวรันส์โบรคเกอร์ จำกัด เลขที่ 22 ถนนราชพฤกษ์ แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์: 02-432-2345 ทั้งนี้ โปรดทราบว่าการยกเลิกข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลต่อการให้บริการ และอาจทำให้ไม่สามารถให้บริการบางอย่างได้

หมายเหตุ:
บริษัทอาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์โดยไม่แจ้งล่วงหน้า และจะถือว่าท่านยอมรับนโยบายที่เปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยไม่ได้แจ้งเป็นรายบุคคล ทั้งนี้วันที่แก้ไขล่าสุดจะมีระบุไว้ด้านล่าง

วันที่แก้ไขล่าสุด 18 กันยายน 2563